PLAN PRACY

Samorządu Uczniowskiego

Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku na rok szkolny 2023/2024

 

Opiekunowie:

 • Jesiołowska Renata
 • Moszczyńska Beata
 • Świerk Estera
 • Tomaszewska-Sikora Joanna

 

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku, działa w oparciu o następujące dokumenty:

- Statut szkoły

- Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 

 Realizuje on zadania zawarte w: Szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym ZST

Celem działania Samorządu Uczniowskiego jest współdecydowanie o sprawach szkoły, identyfikowanie się z nią oraz integracja społeczności szkolnej.

Cele te zrealizować można poprzez podejmowanie następujących form aktywności:

wpływanie na życie szkoły poprzez przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów;

opiniowanie pracy szkoły;

wpływanie na kształtowanie środowiska wychowawczego: integrowanie młodzieży poprzez współorganizowanie uroczystości szkolnych;

pomoc pierwszoklasistom w adaptacji w nowej szkole;

wyrabianie poczucia własnej wartości i dumy z powodu reprezentowania szkoły podczas olimpiad, konkursów, zawodów sportowych i innych szkolnych imprez;

umiejętność pracy w grupie;

radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych i poszukiwanie możliwości ich rozwiązania;

dbanie o estetykę szkoły;

układanie planu pracy Samorządu, samodzielne formułowanie priorytetów;

odpowiedzialność za podejmowanie decyzji na rzecz organizowania życia w szkole;

wyrabianie społecznej wrażliwości, udział w akcjach charytatywnych;

organizowanie pomocy koleżeńskiej;

wpajanie zasad odpowiedzialnego traktowania obowiązków szkolnych;

rozwijanie zainteresowań i inwencji twórczej;

promowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia;

organizacja czasu wolnego młodzieży;

pozyskiwanie środków na wycieczki, imprezy szkolne i inne zadania realizowane w szkole;

nawiązywanie kontaktów z różnymi instytucjami i placówkami celem uatrakcyjnienia podjętych działań;

stworzenie skrzynki ciekawych pomysłów.

 

Praca Samorządu Uczniowskiego opiera się na realizacji następujących zagadnień:

 1. Rozwijanie samorządności:

Opracowywanie planu pracy SU.

Wybory Rady Samorządu Uczniowskiego.

Wprowadzanie ewentualnych zmian w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego oraz opiniowanie dokumentów szkolnych.

Spotkania z Radą Samorządów Klasowych, informowanie o podejmowanych akcjach, zapoznanie z Regulaminem SU.

Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu.

Pomoc w przeprowadzeniu uroczystych apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny oraz apeli okolicznościowych.

Systematyczne spotkania Rady SU – planowanie i organizowanie pracy, omawianie przebiegu akcji, wyciąganie wniosków, protokołowanie zebrań

 1. Prace na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego – udział w akcjach charytatywnych

III. Udział SU w pracach porządkowych na rzecz szkoły i środowiska.

 1. Kultura spędzania wolnego czasu - imprezy towarzyskie, szkolne lub środowiskowe
 2. Utrwalanie tożsamości narodowej poprzez udział w obchodach rocznic narodowych
  i lokalnych.
 3. Kształtowanie postaw społecznych oraz przestrzeganie praw człowieka.

VII. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

VIII. Wdrażanie działań uwzględniających zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów oraz wspieranie ich w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią Covid – 19, w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły
i poczucie bezpieczeństwa.

 1. Propagowanie edukacji ekologicznej w szkole. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne, zgodne z kierunkami realizacji oświatowej państwa.

W oparciu o powyższy plan powstał harmonogram imprez działań zaplanowanych na rok szkolny 2022/2023.